01-384/2019
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 10 ივნისი, 2019
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა
საჩივრის კატეგორია: ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 11 ივნისი, 2019 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველი დარჩეს ა(ა)იპ-ის „ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამგებობრობა“ დამკვირვებლის კახაბერ ზაქრაძის საჩივარი (10.06.2019 წ. რეგისტრაციის №01-384/2019), რადგან დარღვეულია კენჭისყრის დღეს საარჩევნო კომისიისათვის განცხადების/საჩივრის წარდგენის წესი.
ორიგინალები: