01-383/2019
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 09 ივნისი, 2019
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა
საჩივრის კატეგორია: ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით
საჩივარი: N01.01.10 საუბნო კომისიაში ახსნა-განმარტება რეგისტრატორის მიერ დაიწერა 19 საათის ნაცვლად 22:30 საათზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 11 ივნისი, 2019 15:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №01 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №01.01.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორის მარი კანაშვილის მიმართ გამოყენებული იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა „შენიშვნა“. ა(ა)იპ-ის „ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა“ დამკვირვებლის (09.06.2019 წ. რეგისტრაციის №01-383/2019) საჩივარი №01 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №01.01.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების ნაწილში არ დაკმაყოფილდეს.
ორიგინალები: