01-382/2019
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 09 ივნისი, 2019
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
საჩივრის კატეგორია: ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 11 ივნისი, 2019 15:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №01 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №01.01.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორის მარი კანაშვილის მიმართ გამოყენებული იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა „შენიშვნა“.
ორიგინალები: