01-381/2019
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 09 ივნისი, 2019
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №01.01.17 უბანზე არაუფლებამოსილი პირი ერეოდა ნაკადის მარეგულირებლის ფუნქციებში
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 11 ივნისი, 2019 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: არ არსებობს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი.
ორიგინალები: