01-380/2019
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 09 ივნისი, 2019
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: 01.01.03 საუბნო კომისიის წევრმა უარი განაცხადა წილისყრის პროცედურაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 11 ივნისი, 2019 15:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №01 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №01.01.03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ია იქბალის მიმართ გამოყენებული იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა „შენიშვნა“.
ორიგინალები: