3ბ/3243
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 04 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
სარჩელის კატეგორია: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის სააპელაციო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 05 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: