3ბ/3359-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 13 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
სარჩელის კატეგორია: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის სააპელაციო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 13 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: