3/7710-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 11 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
სარჩელის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 11 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: