02/447-2018
 
განცხადების შემოტანის თარიღი: 11 დეკემბერი, 2018
განცხადების შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
განცხადების კატეგორია: წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 17 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: