3/7526-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 10 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება"
სარჩელის კატეგორია: უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ
საჩივარი: უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 10 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: