3/7529-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 02 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
სარჩელის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი: ბათილად იქნეს ცნობილი №10გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 30 ნოემბრის №59/2018 განკარგულება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 15:30
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: მპგ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" სარჩელი არ დაკმაყოფილდეს უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: