477/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 06 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე
საჩივარი: ხმის მიცემის შემდეგ უბანზე აგიტაციის გაწევის შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 06 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: