საქმე N3/139-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 05 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
სარჩელის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების შესახებ
საჩივარი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: გურჯაანის რაიონული სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" სარჩელი მოპასუხე N12 გურჯაანის ს.ს.კ-ის მიმართ 2018 წლის 30 ნოემბრის 20/2018 განკარგულების ბათილად ცნობისა და ახალი განკარგულების დავალების მოთხოვნით, არ დაკმაყოფილდეს;
ორიგინალები: