946
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 03 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
სარჩელის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა, საარჩევნო ოლქის უბნების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: ბოლნისის რაიონული სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: სასამართლოს მიაჩნია, რომ განსახილველ შემთხვევაში არ დასტურდება სადაო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების არსებითი შეუსაბამობა კანონთან და ამდენათ არ არსებობს სადაო აქტების , მე-15 და 49-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის შედეგების ბათილად ცნობის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი.
ორიგინალები: