3/7528-18
 
სარჩელის შემოტანის თარიღი: 03 დეკემბერი, 2018
სარჩელის შემომტანი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
სარჩელის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ
საჩივარი: №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კმომისიის 2018 წლის 30 ნოემბრის №60/2018 განკარგულების ბათილად ცნობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 05:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: