6736
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 01 დეკემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: ცესკო
განხილვის თარიღი და დრო: 02 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: