697/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
საჩივრის კატეგორია: საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით
საჩივარი: საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ, ბიულეტენების გაცემის დროს რეკვიზიტების დადგენის შემდეგ არ მოხდა ბიულეტებენის გადათვლა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტებენის გაცემა მოხდა კანონით დადგენილი წესით.
ორიგინალები: