260
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 19 დეკემბერი, 2018 14:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: ურთიერთშეჯერების და საქმის მასალების შესწავლის შესაბამისად არ დგინდება №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის №49 კუმურდოს საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის მარტინ საარიანის და №49 კუმურდოს საარჩევნო უბნის კომისიის მდივნის კიმიკ ხანოიანის მხრიდან საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტი. შესაბამისად არ არსებობს მითითებული პირების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები.
ორიგინალები: