791
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №20 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმზე დროის გადასწორების თაობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №20 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის მიმართ გამოყენებულ იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა "შენიშვნა"
ორიგინალები: