256
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დისციპლინური გადაცდომისათვის №33 საარჩევნო უბნის კომისიის უბნის წევრის მარტინ გალსტიანის მიმართ გამოყენებული იქნეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შენიშვნა.
ორიგინალები: