792
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №28 საარჩევნო ოქმზე ბეჭდის არქონის თაობაზე და ოქმზე დართული ახსნა განმარტებით ხარვეზის ვერაღმოფხვრის დაკავშირებით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: კომისიის თავმჯდომარეს შეეფარდა დიდციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა "შენიშვნა"
ორიგინალები: