495
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 02 დეკემბერი, 2018 14:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: