249
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №34 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმს არ ჰქონდა კომისიის ბეჭედი დასმული.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: