1433
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ალექსანდრე ღონღაძე
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: