06/01/857/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: ბიულეტენების გადათვლის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველი დარჩეს ნიკოლოზ სიმონიშვილის მიერ №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 30.11.18 წ. შემოტანილი საჩივარი (რეგ. №06/01-857/2018).
ორიგინალები: