06/01/856/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: შემაჯამებელ ოქმებზე კონკრეტული წევრის ხელმოწერის არ არსებობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: