01-605/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №15 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში შეცდომით არის მითითებული შევსების დრო
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის, ნინო სეხნიაშვილის საჩივარი (ოლქში რეგისტრირებული №01-604/2018 და №01-605/2018).
ორიგინალები: