01-602/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №31 საუბნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში გამორჩენილია კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის ნინო სეხნიაშვილის საჩივრები (ოლქში რეგისტრირებული №01-602/2018 და №01-603/2018)
ორიგინალები: