508
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო.
ორიგინალები: