760/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №02 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში ბათილად მიჩნეული საარცევნო ბიულეტენების რაოდენობა არ არის შევსებული. აგრეთვე შეცდომითაა მითითებული ოქმის შედგენის თარიღი.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №02 კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის მიერ ადგილი აქვს მოვალეობათა არაჯეროვან შესრულებას
ორიგინალები: