260/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი: №47 უბნის გადასატან ყუთთან დაკავშირებით 25 ამომრჩევლიდან 4 ამომრჩეველს პირადი ნომერი არასწორად ჰქონდა მითითებული, ეს შეცდომები დაფიქსირდა ყუთის ადგილზე მისვლის დროს 9:30; 12:10;12:15; 13:10 საათზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:40
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: აღნიშნული საჩივარი საარჩევნო სუბიექტის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლის მიერ არ წარდგენილა №47 საარჩევნო უბანში. საჩივარი წარმოადგინა №28 დუშეთის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო სუბიექტის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლმა რევაზ ბიტარიშვილის მიერ. რითაც დაირღვა საჩივრის წარდგენის წესი. ყოველივე აქეედან გამომდინარე განუხილველად დარჩა ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის რევაზ ბიტარიშვილის საჩივარი.(სარეგისრაციო ნომერი 260/2018)
ორიგინალები: