1005/02
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №67 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმზე დრო არასწორად იქნა დაფიქსირებული.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: