02-418
 
განცხადების შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
განცხადების შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
განცხადების კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: არ არის მითითებული დარღვევის ცდელობის დრო
ორიგინალები: