02-424
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №37 უბანზე 17 საათის მონაცემების გადასწორებასთან დაკავშირებით
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება
ორიგინალები: