680
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ
საჩივარი: შემდეგ უბნებზე გადაითვალოს ბათილი ბიულეტენები. №45;№61;№97;№68;№21;№29;№41;№92;№95;№38;№36;№98;№84;№18;№65;№66;№51;№99;№94;№13;№79;№11;№24;№31;№89;№63;№01;№64;№40;№54
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:30
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: კომისიამ შეისწავლა საკითხი, მოისმინა მხარეთა ახსნა-განმარტებები და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, რადგან საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-3 პუნქტი და ცესკოს 2018 წლის 27 აგვისტოს №45/2018 დადგენილებით დამტკიცებული „საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია“ (გვ.48) არეგულირებს, თუ რა შემთხვევაში მიიჩნევა დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი ბათილად. შესაბამისად - საჩივარი ატარებს აბსტრაქტულ ხასიათს, არ არის მითითებული კონკრეტული, იდენტიფიცირებული მონაცემი ან დარღვევის ფაქტი
ორიგინალები: