06/01/850/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: შემაჯამებლი გადასწორება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ააიპ ,,განვითარებისა და დემოკრატის ცენტრის“ დამკვირვებლის დავით შატაკიშვილის (06/01-850/2018) საჩივრი №15, №26 და №34 საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებისა და მდივნების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოთხოვნის თაობაზე სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო;
ორიგინალები: