486
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: