538
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით
საჩივარი: №61,07 საარჩევნო უბანზე სამართლიანი დამკვირვებლისთვის გადაცემულ საუბნო შემაჯამებელ ოქმის ასლზე არ დაარტყეს ბეჭედი.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: