1219
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს პალამენტართა საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ
საჩივარი: ბიულეტენების ბათილობასთან დაკავშირებით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ოქტომბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.
ორიგინალები: