01/242
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი: სამაგიდო სიაში ხელმოწერების რაოდენობა არ ემთხვევა ყუთში არსებული ბიულეტენების რაოდენობას
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: საუბნო საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ
ორიგინალები: