#390
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა
საჩივარი: ამომრჩეველმა ბიულეტენი კაბინიდან დაუკეცავი გამოიტანა და გარშემომყოფებს აჩვენა ვის სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №53 ვანის საოლქო სარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: