991/02
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტი, "ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის"
საჩივრის კატეგორია: ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: