328
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: შემაჯამებელ ოქმში მითითებული არ არის შედგენის დრო და თარიღი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19-00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება" დამკვირვებელი თეა შონია არის დამკვირვებელი და არ არის უფლებამოსილი პირი. აქედან გამომდინარე განიხილველი დარჩა თეა შონიას საჩივარი
ორიგინალები: