01-588/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "აპრიორი"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე
საჩივარი: №37 საუბნო საარჩევნო კომისიამ დამკვირვებელი უმიზეზოდ გააძევა კენჭისყრის შენობიდან
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ-ის „აპრიორი“ დამკვირვებლის №37 საარჩევნო უბანზე ირინა ცააძის 2018 წლის 28 ნოემბრის საჩივარი (რეგ: №01-588/2018).
ორიგინალები: