01-587/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე წინასწარ ხევდა საარჩევნო ბიულეტენებს.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ-ის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის მაია თედორაძის საჩივარი (რეგ: №01-587/2018) და №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულ იქნას გაფრთხილება.
ორიგინალები: