229
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი“ დამკვირვებლის შმაგი ჩოხელის საჩივრები (რეგისტრაციის №228; №229).
ორიგინალები: