227
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის ნონა ასკილაშვილის საჩივარი (საჩივრის რეგისტრაციის №227).
ორიგინალები: