02-210
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
საჩივარი: №14 დედოფლისწყაროს №14.20 სსაარჩევნო უბანზე დამკვირვებელას აეკრძალა საეჭვო ბიულეტენებისთვის ფოტოსურათების გადაღების უფლება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №14 დედოფლისწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 06 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: