420/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა უარი განაცხადა კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: კომისიის წევრის მიმართ გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა"
ორიგინალები: