572/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ბიულეტენების გადათვლის შესახებ
საჩივარი: ბიულეტენი, რომელიც ცალსახად იყო გადახაზული №49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გადაწყვეტილებით მიაკუთვნეს ს. ზურაბიშვილს. მოთხოვნა - ბიულეტენების ხელახალი გადათვლა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია საჩივარში აღნიშნული ფაქტი
ორიგინალები: